Rekrutacja do PSzD

RozwińREKRUTACJA na rok akademicki 2023/2024


[Informacje na temat wymogów rekrutacyjnych na rok akademicki 2022/2023 są zamieszczone pod informacją o naborze na rok 2023/2024.]


Uchwała rekrutacyjna do PSzD GUMed 2023/2024 (3,8 MB)
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2023/2024 (system punktowy) (217 KB)


UWAGA!
KSZTAŁCENIE W PSzD GUMed, ODBYWA SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM.
RÓWNIEŻ PROCES REKRUTACYJNY PRZEBIEGA W JĘZYKU ANGIELSKIM.ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BEDĄ MIAŁY PRZEBIEG ZDALNY (via ZOOM.)
Dane logowania kandydaci otrzymają przed rozmową. Wymagane będzie wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz dobrego i stabilnego łącza internetowego.REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – UWAGI

Rejestracja elektroniczna przebiega w 3 krokach:
1. rejestracja konta z załączeniem zdjęcia
2. wypełnienie formularza
3. zamieszczenie w systemie wymaganych plików

JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY.
NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ OD KANDYDATA.
POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMOGÓW MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.plDOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! SKANY DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ W PPKT. 1-3, 6, 8b ORAZ 11, ZAWIERAJĄCYMI WSZYSTKIE WYMAGANE PODPISY, NALEŻY RÓWNIEŻ ZAŁĄCZYĆ W POSTACI PLIKÓW PDF W SYSTEMIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE DO 31.07.2023 r.
BRAK PLIKÓW STANOWI NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ I WIĄŻE SIĘ Z WYŻEJ OPISANYMI KONSEKWENCJAMI.

(W przypadku kandydatów zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się złożenie dokumentacji w postaci skanów. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji należy złożyć w Biurze Spraw Doktoranckich niezwłocznie po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia kształcenia w Szkole Doktorskiej.)


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej:
podanie 23/24 (13,1 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki zawierające:
▪ zgodę na opiekę naukową,
▪ zobowiązanie do zapewnienia funduszy na realizację projektu,
▪ wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej,
▪ zapewnienie realizacji praktyki zawodowej:
wzór oświadczeń opiekuna i kierownika 23/24 (15,4 KB)

3. CV kandydata z jego podpisem.
W przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
wzór zgody na przetwarzanie danych (254 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
▪ niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
▪ braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2023 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
wzór oświadczeń kandydata 23/24 (13,7 KB)

6. Opis projektu badawczego:
wzór projektu 23/24 (14,2 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej, w przypadku gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu:
wzór zgody na współpracę 23/24 (12,5 KB)

8. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art, 186 ust. 2 Ustawy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
a) W przypadku gdy kandydat oczekuje jeszcze na wydanie dyplomu, wymagane jest zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni, w której kandydat uzyskał uprawnienia, o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanym wyniku studiów (po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis dyplomu).
b) W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dyplom ukończenia studiów za granicą, zalegalizowany lub opatrzony pieczęcią Apostille, oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, chyba że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia studiów za granicą.
(W przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi albo obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), nie stosuje się określonego w ust. 1 pkt 7 lit. b wymogu opatrzenia pieczęcią Apostille dyplomu ukończenia studiów za granicą wydanego przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy.)

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym, określonym w załączniku nr 1 do uchwały rekrutacyjnej:
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2023/2024 (system punktowy) (217 KB)

10. Jedna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
wymogi dot. zdjęć (259 KB)

11. Certyfikat językowy, w przypadku gdy kandydat zamierza potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zgodnym z wymaganiami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed (wykaz uznawanych certyfikatów poniżej).POTWIERDZANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego oraz uznawalności certyfikatów - rekrutacja na rok 23/24 (775 KB)PRZEBIEG ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

▪ Na kandydata przewidziane jest ok. 20 minut, w tym:
– maks. 5 minut na prezentację projektu przez kandydata (prezentacja po przekroczeniu czasu może zostać
przerwana),
– ok. 12 minut na pytania Komisji i odpowiedzi kandydata,
– ok. 3 minuty na obrady Komisji.

▪ Ustnej prezentacji projektu przez kandydata towarzyszą zwięzłe slajdy w ściśle określonej liczbie i treści, przygotowane na załączonym szablonie (szablonu nie należy zmieniać, dotyczy to również kolorystyki i kroju czcionki):
szablon prezentacji (97,5 KB).

▪ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata obowiązkowa jest obecność jego opiekuna naukowego. W przypadku gdy opiekun naukowy nie może uczestniczyć w rozmowie, wymagane jest wyznaczenie zastępcy, który musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez opiekuna naukowego kandydata. Upoważnienie należy okazać w Biurze Spraw Doktoranckich lub Komisji Rekrutacyjnej.UWAGI DODATKOWE:

▪ W celu potwierdzenia tożsamości kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z języka angielskiego, kandydat może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

▪ W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 7b uchwały rekrutacyjnej), należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności.
Uwaga! NAWA udziela odpowiedzi w sprawie wydania informacji o zagranicznych dyplomach w terminie 60 dni. Jednak z uwagi na ogromną ilość wniosków, czas rozpatrywania może ulec wydłużeniu i przekroczyć 60 dni.

▪ Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

▪ Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl

▪ Informacje na temat działalności badawczej naszych jednostek a także kontakt do potencjalnych opiekunów naukowych można znaleźć pod poniższymi adresami:
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

REKRUTACJA na rok akademicki 2022/2023WYNIKI:

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – UWAGI

Rejestracja elektroniczna przebiega w 3 krokach:
1. rejestracja konta z załączeniem zdjęcia
2. wypełnienie formularza
3. zamieszczenie w systemie wymaganych plików

JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY.
NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ OD KANDYDATA.
POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMOGÓW MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.plDOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! SKANY DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ W PPKT. 1-3, 6, 8b ORAZ 11, ZAWIERAJĄCYMI WSZYSTKIE WYMAGANE PODPISY, NALEŻY RÓWNIEŻ ZAŁĄCZYĆ W POSTACI PLIKÓW PDF W SYSTEMIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE DO 31.07.2022 r.
BRAK PLIKÓW STANOWI NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ I WIĄŻE SIĘ Z WYŻEJ OPISNAYMI KONSEKWENCJAMI.


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej:
wzór podania 22/23 (13,1 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki zawierające:
▪ zgodę na opiekę naukową,
▪ wskazanie źródła funduszy na realizację projektu,
▪ wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej,
▪ zapewnienie realizacji praktyki zawodowej:
wzór oświadczeń opiekuna i kierownika 22/23 (15,4 KB)

3. CV kandydata z jego podpisem.
W przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
wzór zgody na przetwarzanie danych (254 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
▪ niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
▪ braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2022 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
wzór oświadczeń kandydata 22/23 (13,7 KB)

6. Opis projektu badawczego:
wzór projektu 22/23 (14,2 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej, w przypadku gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu:
wzór zgody na współpracę 22/23 (12,5 KB)

8. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art, 186 ust. 2 Ustawy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
a) W przypadku braku dyplomu, wymagane jest zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni, w której kandydat uzyskał uprawnienia, o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanym wyniku studiów (po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis dyplomu).
b) W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dyplom ukończenia studiów za granicą opatrzony pieczęcią Apostille oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, chyba że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia studiów za granicą.

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym, określonym w załączniku nr 1 do uchwały rekrutacyjnej:
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2022/2023 (160 KB)

10. Jedna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

11. Certyfikat językowy, w przypadku gdy kandydat zamierza potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zgodnym z wymaganiami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed, przedstawionymi poniżej.POTWIERDZANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego oraz uznawalności certyfikatów 22/23 (161 KB)PRZEBIEG ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

▪ Na kandydata przewidziane jest ok. 20 minut, w tym:
– maks. 5 minut na prezentację projektu przez kandydata (prezentacja po przekroczeniu czasu może zostać
przerwana),
– ok. 12 minut na pytania Komisji i odpowiedzi kandydata,
– ok. 3 minuty na obrady Komisji.

▪ Ustnej prezentacji projektu przez kandydata towarzyszą zwięzłe slajdy w ściśle określonej liczbie i treści, przygotowane na załączonym szablonie: szablon prezentacji (97,5 KB).

▪ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata obowiązkowa jest obecność jego opiekuna naukowego. W przypadku gdy opiekun naukowy nie może uczestniczyć w rozmowie, wymagane jest wyznaczenie zastępcy, który musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez opiekuna naukowego kandydata. Upoważnienie należy okazać w Biurze Spraw Doktoranckich lub Komisji Rekrutacyjnej.UWAGI DODATKOWE:

▪ W celu potwierdzenia tożsamości kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z języka angielskiego, kandydat może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

▪ W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 7b uchwały rekrutacyjnej), należy zwrócić się do “NAWA”: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. W związku ze zmianą organizacji pracy NAWA, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym na terenie Polski, czas rozpatrywania wniosków o wydanie informacji
o zagranicznych dyplomach może ulec wydłużeniu i przekroczyć termin 30 dni.

▪ Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

▪ Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl

▪ Informacje na temat działalności badawczej naszych jednostek a także kontakt do potencjalnych opiekunów naukowych można znaleźć pod poniższymi adresami:
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o ZdrowiuTERMINY REKRUTACYJNE:


Rejestracja elektroniczna:
10.07.2023 r. – 31.07.2023 r.

Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich:
16-23.08.2023 r.

Egzamin z języka angielskiego:
05.09.2023 r., godz. 10.00

Rozmowy kwalifikacyjne
07-13.09. 2023 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD:
do 22.09.2023 r.


REJESTRACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW

(link zostanie aktywowany 10.07.2023 r.)LOKALIZACJA:


Składanie dokumentów:
Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 10.30-14.00

Egzamin z języka angielskiego:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom”.DANE KONTAKTOWE


Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.plObsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska
mgr inż. Aleksandra Roman

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08
58 349 18 37

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 10.30-14.00
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl