Rekrutacja do PSzD 2022/2023

Rozwiń
REKRUTACJA na rok akademicki 2022/2023UWAGA!
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 KSZTAŁCENIE W PSzD GUMed, A TAKŻE PRZYGOTOWNAIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W RAMACH PSzD BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

W KONSEKWENCJI PROCES REKRUTACYJNY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 BĘDZIE PRZEBIEGAĆ CAŁKOWICIE W JĘZYKU ANGIELSKIM. RÓWNIEŻ PROJEKT BADAWCZY NALEŻY ZŁOŻYĆ W TYM JĘZYKU.
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – UWAGI

Rejestracja elektroniczna przebiega w 3 krokach:
1. rejestracja konta z załączeniem zdjęcia
2. wypełnienie formularza
3. zamieszczenie w systemie wymaganych plików

JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY.
NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ OD KANDYDATA.
POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMOGÓW MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.plDOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! SKANY DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ W PPKT. 1-3, 6, 8b ORAZ 11, ZAWIERAJĄCYMI WSZYSTKIE WYMAGANE PODPISY, NALEŻY RÓWNIEŻ ZAŁĄCZYĆ W POSTACI PLIKÓW PDF W SYSTEMIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE DO 31.07.2022 r.
BRAK PLIKÓW STANOWI NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ I WIĄŻE SIĘ Z WYŻEJ OPISNAYMI KONSEKWENCJAMI.


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej:
wzór podania (13,1 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki zawierające:
▪ zgodę na opiekę naukową,
▪ wskazanie źródła funduszy na realizację projektu,
▪ wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej,
▪ zapewnienie realizacji praktyki zawodowej:
wzór oświadczeń opiekuna i kierownika (15,4 KB)

3. CV kandydata z jego podpisem.
W przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
wzór zgody na przetwarzanie danych (254 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
▪ niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
▪ braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2022 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
wzór oświadczeń kandydata (13,7 KB)

6. Opis projektu badawczego:
wzór projektu (14,2 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej, w przypadku gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu:
wzór zgody na współpracę (12,5 KB)

8. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art, 186 ust. 2 Ustawy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
a) W przypadku braku dyplomu, wymagane jest zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni, w której kandydat uzyskał uprawnienia, o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanym wyniku studiów (po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis dyplomu).
b) W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dyplom ukończenia studiów za granicą opatrzony pieczęcią Apostille oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, chyba że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia studiów za granicą.

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym, określonym w załączniku nr 1 do uchwały rekrutacyjnej:
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2022/2023 (160 KB)

10. Jedna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

11. Certyfikat językowy, w przypadku gdy kandydat zamierza potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zgodnym z wymaganiami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed, przedstawionymi poniżej.POTWIERDZANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego oraz uznawalności certyfikatów (161 KB)PRZEBIEG ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

▪ Na kandydata przewidziane jest ok. 20 minut, w tym:
– maks. 5 minut na prezentację projektu przez kandydata (prezentacja po przekroczeniu czasu może zostać
przerwana),
– ok. 12 minut na pytania Komisji i odpowiedzi kandydata,
– ok. 3 minuty na obrady Komisji.

▪ Ustnej prezentacji projektu przez kandydata towarzyszą zwięzłe slajdy w ściśle określonej liczbie i treści, przygotowane na załączonym szablonie: Rekrutacja_prezentacja.ppt (97 KB).

▪ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata obowiązkowa jest obecność jego opiekuna naukowego. W przypadku gdy opiekun naukowy nie może uczestniczyć w rozmowie, wymagane jest wyznaczenie zastępcy, który musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez opiekuna naukowego kandydata. Upoważnienie należy okazać w Biurze Spraw Doktoranckich lub Komisji Rekrutacyjnej.UWAGI DODATKOWE:

▪ W celu potwierdzenia tożsamości kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z języka angielskiego, kandydat może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

▪ W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 7b uchwały rekrutacyjnej), należy zwrócić się do “NAWA”: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. W związku ze zmianą organizacji pracy NAWA, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym na terenie Polski, czas rozpatrywania wniosków o wydanie informacji
o zagranicznych dyplomach może ulec wydłużeniu i przekroczyć termin 30 dni.

▪ Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

▪ Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl

▪ Informacje na temat działalności badawczej naszych jednostek a także kontakt do potencjalnych opiekunów naukowych można znaleźć pod poniższymi adresami:
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

REKRUTACJA ON-LINE
(link zostanie uruchomiony 10.07.2022 r.)TERMINY REKRUTACYJNE

Rejestracja elektroniczna:
10.07.2022 r. – 31.07.2022 r.

Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich:
17-24.08.2022 r.

Egzamin z języka angielskiego:
01.09.2022 r., godz. 9.00

Rozmowy kwalifikacyjne
05-09.09. 2022 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD:
do 20.09.2022 r.LOKALIZACJA:

Składanie dokumentów:
Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 10.30-14.30

Egzamin z języka angielskiego:
Egzamin będzie miał przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13)
lub przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom”, zależnie od sytuacji epidemicznej.
DANE KONTAKTOWE

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
rafal.bartoszewski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska
mgr Joanna Radzanowska

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08
58 349 18 37

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.


Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 10.30-14.30
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl