Rekrutacja do PSzDREKRUTACJA na rok akademicki 2024/2025Uchwała rekrutacyjna do PSzD GUMed 2024/2025 (3,94 MB)
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2024/2025 (system punktowy) (186 KB)


UWAGA!
KSZTAŁCENIE W PSzD GUMed, ODBYWA SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM.
RÓWNIEŻ PROCES REKRUTACYJNY PRZEBIEGA W JĘZYKU ANGIELSKIM.ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BEDĄ MIAŁY PRZEBIEG ZDALNY (via ZOOM.)
Dane logowania kandydaci otrzymają przed rozmową. Wymagane będzie wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz dobrego i stabilnego łącza internetowego.REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – UWAGI

>> REJESTRACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW <<

Rejestracja elektroniczna przebiega w 3 krokach:
1. rejestracja konta z załączeniem zdjęcia
2. wypełnienie formularza
3. zamieszczenie w systemie wymaganych plików

JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY.
NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ OD KANDYDATA.
POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMOGÓW MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pszd@gumed.edu.pl lub pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.plDOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! Skany dokumentów wymaganych w rejestracji elektronicznej, zawierającymi wszystkie wymagane podpisy, należy załączyć w postaci plików PDF w systemie rejestracji elektronicznej w terminie do 31.07.2024 r.
Niezałączenie wymaganych plików stanowi niedopełnienie wymogów rejestracji elektronicznej i skutkuje niedopuszczeniem kandydata do rekrutacji.

Rodzaj dokumentu Czy załączany elektronicznie Czy składany w biurze 5
Podanie do Rektora GUMed TAK TAK
Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki TAK TAK
CV TAK TAK
Oświadczenie RODO TAK
Oświadczenia kandydata o braku kształcenia w innej szkole doktorskiej TAK
Opis projektu badawczego TAK TAK
Zgoda jednostki współpracującej TAK 1
Odpis dyplomu TAK 2 TAK
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia TAK
Zdjęcie TAK TAK
Certyfikat językowy TAK 3 TAK 3
Kopia dokumentu tożsamości TAK 4 TAK 4

1 gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu

2 w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej – szczegółowe informacje poniżej

3 dot. kandydatów zamierzających potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem

4 dot. kandydatów będących cudzoziemcami

5 w przypadku kandydatów zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się złożenie dokumentacji w postaci skanów. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji należy złożyć w Biurze Spraw Doktoranckich niezwłocznie po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia kształcenia w Szkole Doktorskiej


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej:
podanie (13,1 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki zawierające:
▪ zgodę na opiekę naukową,
▪ zobowiązanie do zapewnienia funduszy na realizację projektu,
▪ wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej,
▪ zapewnienie realizacji praktyki zawodowej:
wzór oświadczeń opiekuna i kierownika (15,4 KB)
UWAGA: wymogi dot. promotorów znajdują się poniżej w sekcji Uwagi dodatkowe.

3. CV kandydata z jego podpisem.
W przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
wzór zgody na przetwarzanie danych (254 KB)

5. Oświadczenia kandydata o braku kształcenia w innej szkole doktorskiej
wzór oświadczenia kandydata (14 KB)

6. Opis projektu badawczego:
wzór projektu (14,2 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej, w przypadku gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu:
wzór zgody na współpracę (12,5 KB)

8. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art, 186 ust. 2 Ustawy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
a) W przypadku gdy kandydat oczekuje jeszcze na wydanie dyplomu, wymagane jest zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni, w której kandydat uzyskał uprawnienia, o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanym wyniku studiów (po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis dyplomu).
b) W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dyplom ukończenia studiów za granicą, zalegalizowany lub opatrzony pieczęcią Apostille (dotyczy każdego dyplomu), oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, chyba że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia studiów za granicą.
(W przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi albo obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), nie stosuje się wymogu opatrzenia pieczęcią Apostille dyplomu ukończenia studiów za granicą wydanego przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy.)

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym, określonym w załączniku nr 1 do uchwały rekrutacyjnej:
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2024/2025 (system punktowy) (186 KB)
Uwaga: Opinia opiekuna koła naukowego powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem:
wzór opinii opiekuna koła (17,2 KB)

10. Jedna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
wymogi dot. zdjęć (259 KB)

11. Certyfikat językowy, w przypadku gdy kandydat zamierza potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zgodnym z wymaganiami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed (wykaz uznawanych certyfikatów poniżej).

12. W przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu tożsamości.POTWIERDZANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego oraz uznawalności certyfikatów w rekrutacji do PSzD (605 KB)PRZEBIEG ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

▪ Na kandydata przewidziane jest ok. 15 minut, w tym maksymanlnie 5 minut na prezentację projektu przez kandydata (prezentacja po przekroczeniu czasu może zostać przerwana).

▪ Ustnej prezentacji projektu przez kandydata towarzyszą zwięzłe slajdy w ściśle określonej liczbie i treści, przygotowane na załączonym szablonie: szablon prezentacji (97,5 KB).
Sugerujemy, aby prezentację zapisać w formacie PDF w celu uniknięcia problemów z jej odtworzeniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

▪ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata obowiązkowa jest obecność jego opiekuna naukowego. W przypadku gdy opiekun naukowy nie może uczestniczyć w rozmowie, wymagane jest wyznaczenie zastępcy, który musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez opiekuna naukowego kandydata. Upoważnienie należy okazać w Biurze Spraw Doktoranckich lub Komisji Rekrutacyjnej.UWAGI DODATKOWE:

▪ Wymogi dotyczące promotorów określono w § 30 Regulaminu Pierwszej Szkoły Doktorskiej:

1. Do pełnienia funkcji promotora może być wyznaczona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, której dotyczy rozprawa doktorska oraz posiadająca dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat i która wyraziła zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 5 i 6 Ustawy.[...]

3. Nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy może być jednocześnie promotorem nie więcej niż 3 doktorantów Szkoły Doktorskiej. Limit ten może być zwiększony za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej, pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania dla stypendium doktoranckiego.

4. Promotorem może zostać nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy zatrudniony na Uczelni, spełniający wymogi określone w obowiązujących przepisach, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 5 i 6 Ustawy. W przypadku powołania 2 promotorów, przynajmniej jeden z nich musi być zatrudniony na Uczelni w momencie wyznaczania go do pełnienia funkcji promotora.

Uwaga! W związku z ograniczeniem z ust. 3, zalecamy, by skontaktować się z Biurem Spraw Doktoranckich w celu zweryfikowania, czy u opiekuna naukowego kandydata wskazany wyżej limit nie zostanie przekroczony.▪ W celu potwierdzenia tożsamości kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z języka angielskiego, kandydat może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

▪ W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 7b uchwały rekrutacyjnej), należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności do celów dalszego kształcenia.
Uwaga! NAWA udziela odpowiedzi w sprawie wydania informacji o zagranicznych dyplomach w terminie 60 dni. Jednak z uwagi na ogromną ilość wniosków, czas rozpatrywania może ulec wydłużeniu i przekroczyć 60 dni.

▪ Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pszd@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

▪ Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl

▪ Informacje na temat działalności badawczej naszych jednostek a także kontakt do potencjalnych opiekunów naukowych można znaleźć pod poniższymi adresami:
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
TERMINY REKRUTACYJNE:

Rejestracja elektroniczna:
10-31.07.2024 r.

Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich:
19-23.08.2024 r.

Egzamin z języka angielskiego:
03.09.2024 r., godz. 10.00

Rozmowy kwalifikacyjne
05-11.09. 2024 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD:
do 20.09.2024 r.LOKALIZACJA:

Składanie dokumentów:
Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 25, 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

Egzamin z języka angielskiego:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom”.
DANE KONTAKTOWE – Obsługa administracyjna

Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 10.30-14.00
Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 25, 26, 27.
Zobacz na mapie

mgr Iga Leszczyńska
mgr inż. Aleksandra Roman
mgr Joanna Okońska
Lidia Kotłowska-Niszcz

pszd@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08
58 349 18 37

Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl
DANE KONTAKTOWE – Władze Szkoły

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl