Rozwiń
UWAGA! Informacje na temat rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się poniżej rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/2022REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – UWAGI

Rejestracja elektroniczna przebiega w 3 krokach:
1. rejestracja konta z załączeniem zdjęcia
2. wypełnienie formularza
3. zamieszczenie w systemie wymaganych plików

JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY.
NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ OD KANDYDATA.
POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMOGÓW MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.plDOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! SKANY DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ W PPKT. 1-3, 6 , 8b ORAZ 11, ZAWIERAJĄCYMI WSZYSTKIE WYMAGANE PODPISY, NALEŻY RÓWNIEŻ ZAŁĄCZYĆ W POSTACI PLIKÓW PDF W SYSTEMIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE DO 31.07.2021 r.
W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA POWYŻSZEGO WYMOGU, DOKUMENTACJA KANDYDATA NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTA. POTWIERDZENIE DOPEŁNIENIA WYMOGU MOŻNA UZYSKAĆ MAILOWO W BIURZE SPRAW DOKTORANCKICH: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (17,1 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki o:
▪ zgodzie na opiekę naukową
▪ zapewnieniu funduszy na realizację projektu
▪ niesprawowaniu opieki nad tym samym doktorantem w SzD i na SD
▪ zapewnieniu realizacji praktyki zawodowej:
Oświadczenia opiekuna naukowego i kierownika jednostki -wzór (19,1 KB)

3. CV kandydata zawierające m.in. następujące dane:
▪ adres korespondencyjny, nr tel., kontakt mailowy
▪ data i miejsce urodzenia
▪ PESEL
▪ podpis kandydata
W przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
Oświadczenie - przetwarzanie danych (344 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
▪ niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
▪ braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2021 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
▪ studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich, z podaniem, w przypadku studiowania, dyscypliny naukowej, w której realizowany jest projekt, tematu oraz nazwiska opiekuna naukowego/promotora tego projektu,
▪ złożeniu wniosku do komisji etycznej, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed:
Oświadczenia kandydata do PSzD - wzór (17,8 KB)

6. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej - wzór (16,3 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej, w przypadku gdy współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu:
Zgoda na współpracę - wzór (16 KB)

8. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
a) W przypadku jego braku, zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat uczelni, w której Kandydat uzyskał uprawnienia, o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanym wyniku studiów (po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis dyplomu).
b) W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dyplom ukończenia studiów za granicą oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, chyba że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia studiów za granicą.

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym, określonym w Załączniku nr 1 do uchwały rekrutacyjnej:
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2021/2022 (154 KB)

10. Jedna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

11. Certyfikat językowy, w przypadku gdy kandydat zamierza potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zgodnym z wymaganiami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed, przedstawionymi poniżej.POTWIERDZANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego oraz uznawalności certyfikatów (225 KB)UWAGI DODATKOWE:

▪ W celu potwierdzenia tożsamości kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z języka angielskiego, kandydat może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

▪ W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony
przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

▪ W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 9b uchwały rekrutacyjnej) , należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. W związku ze zmianą organizacji pracy NAWA, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym na terenie Polski, czas rozpatrywania wniosków o wydanie informacji
o zagranicznych dyplomach może ulec wydłużeniu i przekroczyć termin 30 dni.

▪ Biuro Spraw Doktoranckich będzie nieczynne z powodu urlopów w terminach, które zostaną podane
w późniejszym czasie.

▪ Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

▪ Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.plREKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021


Uchwała rekrutacyjna do PSzD GUMed 2020/2021 (291 KB)
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed (503 KB)DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ ZDALNIE PRZESYŁAJĄC JE NA ADRES MAILOWY:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO PSzD WYMAGANE BĘDZIE NIEZWŁOCZNE DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BEDĄ MIAŁY PRZEBIEG ZDALNY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM.US.

Dane logowania kandydaci otrzymają przed rozmową. Wymagane jest wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz łącza internetowego.

WYNIKI REKRUTACJI na rok akademicki 2020/2021

wyniki rekrutacji 2020-2021 (126 KB)

WYNIKI REKRUTACJI w naborze poza limitem na rok akademicki 2020/2021

wyniki rekrutacji ciągłej - 26.03.2021 (123 KB)


*TERMINY REKRUTACYJNE
 1. Rejestracja elektroniczna: 1.07.2020 r. – 15.08.2020 r.
 2. Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich: 17-28.08.2020 r.
 3. Egzamin z języka angielskiego: 01.09.2020 r.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne: 07-11.09. 2020 r.
 5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD GUMed: do 21.09.2020 r.

REKRUTACJA ON-LINE

UWAGA! Rekrutacja on-line przebiega w 2 krokach:
1. rejestracja konta
2. wypełnienie formularza
JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY!

LOKALIZACJA:

 1. Składanie dokumentów:
  Biuro Spraw Doktoranckich
  Gdańsk, ul. Dębinki 7 (Budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
  czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

 2. Egzaminy z języka angielskiego:
  Egzamin będzie miał przebieg zdalny.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne:
  Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us”.

WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! Poniższa lista nie obejmuje wszystkich dokumentów, które kandydat musi złożyć. Pełna lista w Uchwale rekrutacyjnej.

1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (16,6 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego o:
- zgodzie na opiekę naukową
- zapewnieniu funduszy na realizację projektu
- niesprawowaniu opieki nad tym samym doktorantem w SzD i na SD
wraz z oświadczeniem kierownika jednostki o zapewnieniu realizacji praktyki zawodowej:
Oświadczenia opiekuna naukowego i kierownika jednostki -wzór (72,4 KB)

3. CV kandydata zawierające m.in. następujące dane:
- adres korespondencyjny, nr tel., kontakt mailowy
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- podpis kandydata
- w przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
Oświadczenie - przetwarzanie danych (25 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
- niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
- braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2020 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
- studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich, z podaniem, w przypadku studiowania, dyscypliny naukowej, w której realizowany jest projekt, tematu oraz nazwiska opiekuna naukowego/promotora tego projektu,
- niezwłocznym złożeniu wniosku do komisji etycznej, jeśli taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed.
Oświadczenia kandydata do PSzD - wzór (17,3 KB)

6. Zgoda jednostki współpracującej:
Zgoda na współpracę - wzór (56,7 KB)

7. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej - wzór (61,3 KB)

EGZAMINY JĘZYKOWE:

1. Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów:
Kryteria oceniania kandydatów z języka angielskiego (225 KB)


Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci będą musieli zapisać się na kurs Egzamin j. angielski Pierwsza Szkoła Doktorska. Prosimy o wcześniejsze zapisy na kurs.

Test będzie dostępny w zakładce “Egzamin j. angielski PSD”

data: 1.09.2020
rozpoczęcie spotkania na Zoomie: 8.50
rozpoczęcie egzaminu na platformie Moodle: 9.00
czas na wykonanie zadań egzaminacyjnych 25 minut
egzamin będzie dostępny do 9.45

Dane logowania do platformy ZOOM otrzymają Państwo mailowo na adres podany w rekrutacji elektronicznej. Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej.

Wyniki punktowe będą dostępne dla kandydatów w momencie zakończenia egzaminu.

Od momentu zamknięcia egzaminu (godz 9.45) kandydaci będą mieć wgląd do prawidłowych odpowiedzi
do godz. 11.00.

UWAGI DODATKOWE:

 1. Na egzaminie z języka angielskiego oraz na rozmowie kwalifikacyjnej należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

 2. W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

 3. W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 9b Uchwały rekrutacyjnej) , należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. NAWA wydaje informację w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.

 4. Biuro Spraw Doktoranckich będzie nieczynne z powodu urlopów w terminach, które zostaną podane w późniejszym czasie.
  Kontakt w sprawach pilnych związanych z rekrutacją:
  pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
  Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
  rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl


KONTAKT:

58 349 12 08

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27.

REKRUTACJA ON-LINE
(system zostanie uruchomiony 01.07.2021)TERMINY REKRUTACYJNE

Rejestracja elektroniczna:
01.07.2021 r. – 31.07.2021 r.

Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich:
18-25.08.2021 r.

Egzamin z języka angielskiego:
01-02.09.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne:
06-10.09. 2021 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD GUMed:
do 20.09.2021 r.LOKALIZACJA:

Składanie dokumentów:
Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

Egzamin z języka angielskiego:
Egzamin będzie miał przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13)
lub przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us”, zależnie od sytuacji epidemicznej.
DANE KONTAKTOWE

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
danuta.siluk@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
dr hab. Adam Szarszewski
adam.szarszewski@gumed.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska

iga.leszczynska@gumed.edu.pl
joanna.okonska@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.


Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 8.30-13.30
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl