Podstawowe informacje

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich


Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Tytuł programu: STER NAWA – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Wysokość dofinansowania: 1 947 000,00 PLN

Nr umowy: BPI/STE/2023/1/00013/U/00001

Tytuł projektu: „Doktorat ponad granicami”

Okres realizacji: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Akronim: IntPhD

Kierownik projektu: prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

Program STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie doskonalenia jakości kształcenia i badań naukowych, zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów oraz pozyskania przez polskie ośrodki doktorantów i promotorów z zagranicy.

Główne cele Projektu:
 • podniesienie jakości kształcenia doktorantów
 • zwiększenie liczby zagranicznych doktorantów
 • włączanie zagranicznych naukowców w proces kształcenia, w tym prowadzenie zajęć/konsultacji, wspólne doktoraty, promotorzy zagraniczni (wykorzystanie współpracy w ramach IDUB)
 • wzmocnienie marki PSzD i jej rozpoznawalności za granicą
 • pozyskanie z zagranicznych ośrodków naukowych dobrych praktyk w nowoczesnym kształceniu doktorantów, ukierunkowanym na ich potrzeby zawodowe oraz naukowe
 • wymiana doświadczeń dotyczących międzynarodowych wyników badań naukowych

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:
 • Stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowego programu doktorskiego, w szczególności zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • Wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy
 • Wykłady oraz seminaria gościnne zagranicznych profesorów
 • Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry biorącej udział w Projekcie oraz kadry dydaktycznej PSzD
 • Organizacja spotkań networkingowych oraz szkół letnich, zimowych i innych wydarzeń z udziałem doktorantów
 • Mentoring zagraniczny
 • Wspieranie dobrych praktyk poprzez m.in. wizyty studyjne Dyrektorów PSzD oraz inne wyjazdy/przyjazdy związane z tematyką Projektu
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie międzynarodowej komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych m.in. informacji o GUMed i szkole doktorskiej skierowane do zagranicznych kandydatów do PSzD
 • Dostosowanie istniejących już oraz tworzenie nowych stron internetowych lub narzędzi informatycznych do potrzeb doktorantów z zagranicy
 • Organizacja spotkań i działań informacyjno-promocyjnych (w tym online)
 • Aktywność na targach edukacyjnych
 • Aktywność w mediach społecznościowych
NAWA-logotyp-STER-PL_page-0001(2).jpg