Rekrutacja do PSzD z projektów

StartPierwsza Szkoła DoktorskaRekrutacja do PSzD z projektów


Rekrutacja ciągła do Pierwszej Szkoły Doktorskiej


Jeżeli kandydat uzyskał finansowanie stypendium doktoranckiego (w rozumieniu art. 209 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.1 ) ze źródeł zewnętrznych, rekrutacja do Pierwszej Szkoły Doktorskiej jest przeprowadzana poza limitem, w dwóch terminach:

▪ jesiennym (z przyjęciem od 01.10, komplet dokumentów złożony do Biura Spraw Doktoranckich do 20.09),
▪ wiosennym (z przyjęciem od 01.03, komplet dokumentów złożony do Biura Spraw Doktoranckich do 10.02).PRZED WYSTĄPIENIEM DO DYREKTORA PSzD O URUCHOMIENIE REKRUTACJI CIĄGŁEJ KIEROWNIK PROJEKTU MUSI DOPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

• uzyskać zgodę Rektora na dofinansowanie stypendium doktoranckiego przez Uczelnię w przypadku gdy finansowanie stypendium doktoranckiego z projektu nie jest pełne, tj. nie pokrywa co najmniej 48 miesięcy w minimalnych ustawowych kwotach (liczonych brutto-brutto) Wzór pisma do Rektora (25,2 KB)

• przeprowadzić rekrutację wstępną do projektu w celu wyłonienia kandydata/kandydatów, przy czym jego/ich przyjęcie do projektu jest warunkowane przyjęciem do szkoły doktorskiej,

• przygotować umowę stypendialną w konsultacji z Biurem Projektów.GDY POWYŻSZE JEST SPEŁNIONE, MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI DO PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ. PRZEBIEGA ONA NASTĘPUJĄCO:


1. Kierownik Projektu zwraca się do Dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej z prośbą o uruchomienie rekrutacji ciągłej w związku z uzyskaniem finansowania stypendium doktoranckiego ze źródeł zewnętrznych. Pismo to powinno zawierać poniższe treści:

• liczba miejsc w projekcie,

• informacja o zapewnieniu finansowania stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przynajmniej w minimalnej kwocie przewidzianej w Ustawie PSWiN,

• informacja, kiedy kandydaci powinni najpóźniej zostać przyjęci do Szkoły Doktorskiej.


Jeśli finansowanie nie obejmuje 48 miesięcy w kwocie brutto-brutto, należy również dołączyć zgodę Rektora (wzór powyżej) na opłacenie pozostałego stypendium doktoranckiego z subwencji.2. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej na uruchomienie rekrutacji ciągłej, kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, najpóźniej w terminie 1 tygodnia przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej.

Muszą również przystąpić do egzaminu z j. angielskiego (możliwe jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub dyplomu ukończenia studiów za granicą zgodnego z wymogami SPNJO) oraz do rozmowy kwalifikacyjnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. REKRUTACJI DO PSzD NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

w tym:
• rejestracja elektroniczna
• dokumenty do złożenia
• egzamin językowy/potwierdzanie znajomości j. angielskiego
• przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Uchwała rekrutacyjna do PSzD GUMed 2024/2025 (3,94 MB) (ze szczególnym uwzględnieniem par. 8)
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2024/2025 (system punktowy) (186 KB)PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

Przyjęcie do PSzD następuje z 1-ym dniem miesiąca po rekrutacji.

• Doktorant może ubiegać się o indywidualny program kształcenia, w związku z realizacją projektu.

• W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia Rada Szkoły Doktorskiej wyznacza doktorantowi promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

• W terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy i przedstawia go Radzie Szkoły Doktorskiej do zaopiniowania.

Pod koniec drugiego roku kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej. W przypadku negatywnego wyniku tej oceny doktorant jest skreślany z listy doktorantów.
1 Stypendium doktoranckie

Od stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe.
Stawki minimalne stypendium doktoranckiego (stan na styczeń 2024):
a) przed oceną śródokresową: 37% stawki profesora, tj. 3.466,90 zł brutto (4.062,86 zł brutto brutto)
b) po ocenie śródokresowej: 57% stawki profesora, tj. 5.340,90 zł brutto (6.259,00 zł brutto brutto)
UWAGA! Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty z poz. a). Pozostałe zapisy Art.209. Ustawy PSWiN z dnia 20 lipca 2018 r. również stosuje się.

Stypendium doktoranckie wg Ustawy PSWiN:
Art.209.
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3. Do okresu, o którym mowa w ust.2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art.206 ust.2.
4.Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust.4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa wart.5 oraz art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust.4 pkt 1.
8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.

UWAGA!
Informacje dot. procedury finansowania stypendium doktoranckiego z projektów i przygotowania umowy stypendialnej można uzyskać na
stronie Biura Projektów.

LOKALIZACJA:

Składanie dokumentów:

Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 10.30-14.00

Egzamin z języka angielskiego:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom”DANE KONTAKTOWE – Obsługa administracyjna

Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 10.30-14.00

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.

mgr inż. Aleksandra Roman
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska

pszd@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08
58 349 18 37


DANE KONTAKTOWE – Władze Szkoły

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
iwona,inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl