Rekrutacja do PSzD z projektów

StartPierwsza Szkoła DoktorskaRekrutacja do PSzD z projektów
Rozwiń

Rekrutacja ciągła do Pierwszej Szkoły Doktorskiej


Jeżeli kandydat uzyskał finansowanie stypendium doktoranckiego (w rozumieniu art. 209 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.1 ) ze źródeł zewnętrznych, rekrutacja do Pierwszej Szkoły Doktorskiej jest przeprowadzana poza limitem, w dwóch terminach:

- jesiennym (z przyjęciem od 01.10, komplet dokumentów złożony do Biura Spraw Doktoranckich do 20.09),

- wiosennym (z przyjęciem od 01.03, komplet dokumentów złożony do Biura Spraw Doktoranckich do 10.02).PRZED WYSTĄPIENIEM DO DYREKTORA PSZD O URUCHOMIENIE REKRUTACJI CIĄGŁEJ KIEROWNIK PROJEKTU MUSI DOPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

• uzyskać zgodę Rektora na dofinansowanie stypendium doktoranckiego przez Uczelnię w przypadku gdy finansowanie stypendium doktoranckiego z projektu nie jest pełne (tj. nie pokrywa co najmniej 48 miesięcy w minimalnych ustawowych kwotach1 )

• przeprowadzić rekrutację wstępną do projektu w celu wyłonienia kandydata/kandydatów, przy czym jego/ich przyjęcie do projektu jest warunkowane przyjęciem do szkoły doktorskiej,

• przygotować umowę stypendialną w konsultacji z Biurem Projektów.GDY POWYŻSZE JEST SPEŁNIONE, MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI DO PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ. PRZEBIEGA ONA NASTĘPUJĄCO:


1. Kierownik Projektu zwraca się do Dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej z prośbą o uruchomienie rekrutacji ciągłej w związku z uzyskaniem finansowania stypendium doktoranckiego ze źródeł zewnętrznych. Pismo to powinno zawierać poniższe treści:

• liczba miejsc w projekcie,

• informacja o zapewnieniu finansowania stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przynajmniej w minimalnej kwocie przewidzianej w Ustawie PSWiN,

• informacja, kiedy kandydaci powinni najpóźniej zostać przyjęci do Szkoły Doktorskiej.


Jeśli finansowanie nie obejmuje 48 miesięcy, należy również dołączyć zgodę Rektora na opłacenie pozostałego stypendium doktoranckiego z subwencji.2. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej na uruchomienie rekrutacji ciągłej, kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, najpóźniej w terminie 2 tygodni przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej.

Muszą również przystąpić do egzaminu z j. angielskiego (możliwe jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub dyplomu ukończenia studiów za granicą zgodnego z wymogami SPNJO) oraz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcie do PSzD następuje z 1-ym dniem miesiąca po rekrutacji.PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

• Doktorant może ubiegać się o indywidualny program kształcenia, w związku z realizacją projektu

• W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia Rada Szkoły Doktorskiej wyznacza doktorantowi promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdza temat rozprawy doktorskiej.

• W terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy i przedstawia go Radzie Szkoły Doktorskiej do zatwierdzenia wraz ze zgodą odpowiedniej komisji etycznej lub oświadczeniem o braku wymogu zgody do realizowania badań.

Pod koniec drugiego roku kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej. W przypadku negatywnego wyniku tej oceny doktorant jest skreślany z listy doktorantów.
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do PSzD poniżej:

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/2022


Uchwała rekrutacyjna do PSzD GUMed 2021/2022 (2,37 MB) (ze szczególnym uwzględnieniem par. 8)
Zał. nr 1 do uchwały rekrutacyjnej PSzD GUMed 2021/2022 (154 KB)


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA BEDZIE MIAŁA PRZEBIEG ZDALNY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM.US

Dane logowania kandydat otrzymaja przed rozmową. Wymagane jest wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz łącza internetowego.

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDZIE MIAŁ PRZEBIEG ZDALNY.

Dane logowania kandydat otrzymaja przed rozmową. Wymagane jest wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz łącza internetowego.WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA:

UWAGA!
Poniższa lista nie obejmuje wszystkich dokumentów, które kandydat musi złożyć. Pełna lista w Uchwale rekrutacyjnej.


1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (17,1 KB),

2. Wniosek do Dyrektora PSzD o uruchomienie rekrutacji ciągłej:
Wniosek o uruchomienie rekrutacji ciągłej (26,7 KB)

3. Oświadczenia opiekuna naukowego o:
- zgodzie na opiekę naukową
- zapewnieniu funduszy na realizację projektu
- niesprawowaniu opieki nad tym samym doktorantem w SzD i na SD
wraz z oświadczeniem kierownika jednostki o zapewnieniu realizacji praktyki zawodowej:
Oświadczenia opiekuna naukowego i kierownika jednostki -wzór (72,4 KB)

4. CV kandydata zawierające m.in. następujące dane:
- adres korespondencyjny, nr tel., kontakt mailowy
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- podpis kandydata
- w przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
Oświadczenie - przetwarzanie danych (25 KB)

6. Oświadczenia kandydata o:
- niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
- braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia przyjęcia do PSzD do zakończenia oceny śródokresowej,
- studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich, z podaniem, w przypadku studiowania, dyscypliny naukowej, w której realizowany jest projekt, tematu oraz nazwiska opiekuna naukowego/promotora tego projektu,
- niezwłocznym złożeniu wniosku do komisji etycznej, jeśli taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed.
Oświadczenia kandydata do PSzD - wzór (18,1 KB)

7. Zgoda jednostki współpracującej:
Zgoda na współpracę - wzór (56,7 KB)

8. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej - wzór (61,3 KB)


EGZAMIN JĘZYKOWY:


1. Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów:
Kryteria oceniania kandydatów z języka angielskiego (225 KB)


UWAGI DODATKOWE:

• Na egzaminie z języka angielskiego oraz na rozmowie kwalifikacyjnej należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

• W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

• W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 9b Uchwały rekrutacyjnej) , należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. NAWA wydaje informację w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.
1 Stypendium doktoranckie

Od stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe.
Stawki minimalne stypendium doktoranckiego (stan na marzec 2021):
a) przed oceną śródokresową: 37% stawki profesora, tj. 2.371,70 zł brutto (2.778,40 zł brutto brutto)
b) po ocenie śródokresowej: 57% stawki profesora, tj. 3.653,70 zł brutto (4.281,77 zł brutto brutto)
UWAGA! Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% ww. kwot. Pozostałe zapisy Art.209. Ustawy PSWiN z dnia 20 lipca 2018r. również stosuje się.

Stypendium doktoranckie wg Ustawy PSWiN:
Art.209.
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3. Do okresu, o którym mowa w ust.2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art.206 ust.2.
4.Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust.4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa wart.5 oraz art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o30% kwoty wskazanej w ust.4 pkt1.
8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.


UWAGA!
Informacje dot. procedury finansowania stypendium doktoranckiego z projektów i przygotowania umowy stypendialnej można uzyskać na
stronie Biura Projektów.
LOKALIZACJA:

Składanie dokumentów:

Biuro Spraw Doktoranckich
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

Dokumenty można składać również zdalnie przesyłając je na adres mailowy: pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
W przypadku przyjęcia do PSzD wymagane jest niezwłoczne dostarczenie oryginałów do Biura Spraw Doktoranckich


Egzamin z języka angielskiego:
Egzamin będzie miał przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us” oraz “Moodle”.

Rozmowy kwalifikacyjne:
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek nr 13)
lub przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us”, zależnie od sytuacji epidemicznej.
DANE KONTAKTOWE

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
rafal.bartoszewski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska
mgr Joanna Radzanowska

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
iga.leszczynska@gumed.edu.pl
joanna.okonska@gumed.edu.pl
joanna.radzanowska@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08
58 349 18 37

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.


Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 8.30-13.30
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl